(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych)
obowiązująca w spółce „Retra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„Retra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Władysława Sikorskiego 20/4, 71-072 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186193, posiadająca NIP: 8522317869, w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

1) Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

2) Dane kontaktowe Administratora w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych:

• adres email: rodo@retra.pl
• telefon kontaktowy: 604502939

3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

4) Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.

5) Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:
zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

ograniczony cel,
minimalizacja danych,
prawidłowość,
ograniczone przechowywanie,
integralność i poufność,
rozliczalność.

§ 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

1) Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:

a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;

d) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) zawierania oraz wykonywania wszelkich umów, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) ) wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontaktu, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji zgłoszeń, udzielania informacji na żądanie uprawnionych organów, prowadzenia sprawozdawczości oraz raportowania zgodnie z nałożonymi na Administratora obowiązkami, prowadzenia obsługi administracyjnej, korporacyjnej oraz księgowej spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, partnera biznesowego, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);

f) tworzenia statystyk, wykazów, zestawień, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) zapewnienia ochrony tajemnic przedsiębiorstwa oraz danych osobowych, zabezpieczenie mienia Administratora, zabezpieczenie mienia pracowników Administratora oraz osób postronnych przebywających w siedzibie Administratora poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń (w tym także monitoringu) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO).

3) Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, skorzystania z usług. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby.

§ 3. Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych

W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okresy przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

§ 5. Pliki cookies

1) Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

2) Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies

• Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.

• Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.

• Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.

• Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 7. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, w szczególności, do:

a) Wspólnot mieszkaniowych;

b) właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej zgodnie z wymogami nałożonymi na Administratora;

c) banków, instytucji finansowych i innych podmiotów upoważnionych do pozyskania Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

d) Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz innych biur informacji gospodarczej,

e) podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora (np. wykonawcy robót, obsługa księgowa i prawna, obsługa informatyczna, dostawcy usług i partnerzy, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego);

f) notariuszy oraz innych podmiotów świadczących pomoc prawną, w tym profesjonalnych pełnomocników;

g) firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;

h) podmiotów lub organów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania tych danych;

c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przeniesienia swoich danych osobowych;

g) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@retra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Zmiany naszej polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@retra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Szczecin, dnia 25.05.2018r.