Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych

Powierzając zarządzanie nieruchomością naszej firmie mają Państwo pewność, że wszystkie sprawy będą przeprowadzane z dochowaniem należytej staranności.
Dokumentacja techniczna i finansowa będzie przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i stale aktualizowania.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi czynnościami oraz zakresem obowiązków zarządcy i administratora w ramach usługi związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty.

Obsługa administracyjna

 • Wyznaczenie dedykowanego pracownika Administratora do stałego kontaktu i obsługi właścicieli lokali i Zarządu Wspólnoty.
 • Racjonalne gospodarowanie funduszami Wspólnoty w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz maksymalizacji wartości nieruchomości.
 • Wybór najlepszych wykonawców do kompleksowej obsługi nieruchomości, w tym konserwatorów, firm sprzątających, ogrodników, ochroniarzy.
 • Wyszukiwanie ofert i źródeł finansowania zewnętrznego – kredyty bankowe, premie z BGK i dotacje w ramach programów operacyjnych z Unii Europejskiej.
 • Zawieranie, ewidencja i aktualizacja zawartych umów w celu zapewnienia najlepszych warunków i ciągłości usług.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku właścicieli.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych.
 • Dokonywanie naliczeń opłat dla właścicieli na podstawie stawek przyjętych w drodze uchwał.
 • Reprezentowanie Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach nieruchomości wspólnej.
 • Doradztwo prawne w zakresie problematyki związanej między innymi z ustawą o własności lokali i ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 • Zapewnienie właścicielom zdalnego dostępu do indywidualnych kont poprzez platformę IOK Internetowa Obsługa Kontrahenta.
 • Archiwizacja dokumentów Wspólnoty.
 • Zlecenie opracowania polityki Wspólnoty w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), o ile taka nie została wprowadzona.

Obsługa księgowa

 • Prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo -rozliczeniowej.
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla właścicieli.
 • Dokonywanie płatności na rzecz dostawców towarów i usług.
 • Monitoring rozliczeń i windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

Obsługa techniczna

 • 24 godzinne pogotowie techniczne.
 • Usuwanie awarii i ich skutków.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Sporządzanie planów przeglądów z propozycją preliminarza kosztów.
 • Zlecanie okresowych kontroli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i nadzór nad wykonywaniem powstałych zaleceń.
 • Pomoc w wyborze oferentów na prowadzenie prac i robót budowlanych.
 • Nadzór nad pracami budowlanymi, w tym negocjowanie warunków umów z wykonawcami, kontrola ich wykonywania i zakończenia.

Obsługa windykacji

 • Windykacja należności na etapie przedprocesowym, nawiązywanie kontaktów z dłużnikami, wysyłanie wezwań do zapłaty, zawieranie ugód przedsądowych, monitorowanie spłat.
 • Kompletowanie dokumentacji dla kancelarii prawnych do sporządzenia pozwów o zapłatę.
 • Prowadzenie ewidencji spraw sądowo–komorniczych. Ścisła współpraca z kancelariami prawnymi w ramach prowadzonych przez nich postępowań sądowych i egzekucyjnych Wspólnoty