:: menu ::   Retra Sp. z o.o. - Zarządca Nieruchomości
 
   
 
 
 
Logowanie do IOK
Oferta

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych, przy czym ostateczne warunki i zakres współpracy ustalane są w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od oczekiwań ze strony przedstawicieli Wspólnoty.

Współpracujemy również z Zarządami przy organizowaniu nowych Wspólnot Mieszkaniowych - załatwiamy sprawy związane z rejestracją Wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy), przygotowujemy dokumenty na zebrania Właścicieli Wspólnot. Prawidłowe zorganizowanie funkcjonowania Wspólnoty pozwala uniknąć wielu problemów w kolejnych latach jej istnienia.

W ramach standardowego zarządzania nieruchomościami oferujemy następujące usługi:

Obsługa administracyjna:
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunkach pomiędzy Właścicielami.
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów (woda, ciepło, energia elektryczna) oraz firmami świadczącymi stałe usługi dla Wspólnoty (wywóz śmieci, utrzymanie czystości, konserwacja zieleni, itp.)
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz nad wykonywaniem innych umów na rzecz Wspólnoty
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (statut, regulaminy)
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami, w tym powiadamianie o zmianach opłat
 • przeprowadzanie okresowych odczytów wodomierzy i ciepłomierzy indywidualnych
Obsługa księgowa:
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego, zapewniającego natychmiastowy dostęp do danych finansowych
 • naliczanie opłat z tytułu zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (w tym za media) oraz pożytków dla Wspólnoty
 • rozliczanie mediów zużywanych przez Właścicieli lokali
 • windykacja należności dla Wspólnoty - łącznie z przygotowywaniem na zlecenie Zarządu pozwów sądowych
 • przygotowywanie wniosków kredytowych i w sprawach o dotacje dla inwestycji i remontów
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty cyklicznych informacji o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości
 • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
Obsługa techniczna:
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zlecanie okresowych kontroli technicznych, przeglądów ogólnych nieruchomości i instalacji stanowiących jej wyposażenie
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków
 • przedstawianie Zarządowi Wspólnoty potrzeb remontowych, przewidywanych kosztów oraz ofert wykonawców robót
 • przygotowywanie dokumentacji urzędowej inwestycji, dla których wymagane jest zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę

Wszystkie oferowane powyżej usługi świadczone są w ramach ryczałtowej stawki wynagrodzenia za administrowanie.

 
   
    Retra Sp. z o.o. ©  projektowanie stron usługi informatyczne - mpps